Att arrangera en orientering (nästan själv) #4 - Fixa karta

Kartan som jag fick idén från heter Lappvôll'n och är en gammal bjässe i 15 000-del, ritad 1980, av Kart-Bosse. Jag fick kartan av Bosse eftersom han fått den av de som en gång köpte den. Ingen av de gamla ägarna var intresserad av att göra nåt med kartan.
 
Scannad i 600 DPI.
 
Först var det digitaliseing av papperskartan. Scanning i högsta möjliga upplösning och sedan ritning i 60 timmar.
 
 
(Slutresultatet blev sen så här)
 
 
Den skulle georefereras och det gjordes. Den var inte så skev så det gick bra! Det är ju en fördel att kartan inte någonsin reviderats vid det tillfället. 2013 reviderade jag alla stigar, hus, vägar, etc på norra delen av kartan. Jag promenerade 90 km på 3 dagar och var i skogen mellan 10 och 12 timmar om dagen. Jag kunde så klart inte låta bli att ändra den fd punkthöjd som nu blivit en sänka. Och vart den tog vägen kan man faktiskt också se!
 
Efter det följde mer planbildsrevidering 2014, och 2015 när jag insåg att det skulle bli tävlingar satte jag igång med att revidera själva brunbilden, samt komplettera/justera övriga karttecken, i det område som lången skulle gå i.
Den mycket observante deltagaren kan se några spännande saker med två helkurvor, och en hjälpkurva i den nya nedre kartvilden.
 
Jag utgick från laserkurvor, och justerade de redan inritade sakerna utifrån det. Stenar och punktobjekt är luriga, men jag kom senare att besöka de allra flesta av dem för att kontrollera om de ska vara kvar eller flyttas. En del punkthöjder fick ryka, men i övrigt var det mycket som var bra gjort!
Staketet hade tillkommit och de gula öppna samt öppna med spridd vegetation har jag mestadels ritat itifrån flygfoton! Stämde mycket bra och jag har justerat det väldigt lite i terrängbesöken.
 
 
Ibland rensade jag rätt hårt. Intressant är dock södra stenen som tillkommit. Första varvet jag var där, tycket jag den var för låg. Den var dock väldigt utsträckt. Vid nästa besök, då jag bestämt mig att placera en kontrolli sänkan öster om den sten som ligger just norr om den södra som tillkommit, då bestämde jag att den skulle vara med. Dock missade jag att plutta in den med GPS och inte heller ritade jag dess position på kartan!
 
Detta kom jag på i ett sent läge, och fick med känsla rita in den. En löpare har faktiskt haft synpunkt på stenen, så dit måste jag och justera.
 
Stenig mark ritades bara på öppna klapperstensfält på den gamla kartan, så det kom till en hel del sånt på en del av kartan.
 
 
 
 
Kartan är alltså en mix av 1980-talsritning, laserkurvor, GPS-tekink, pappersritning, plastfilmsritning, datorritning, fjärranalys av nya flygfoton. 
 
Den nya kartan utgick jag dels från gamla kurvorna, justerade dessa hemma som jag trodde de borde gå utifrån laserkurvor, och sen den östliga delen ritade jag helt nytt.
 
Rena laserkurvor.
 
Grundmaterialet: röda kurvor är hemjusterade gamla kurvor som jag trodde de skulle bli, med stöd av laser.
 
 
Jag lade även in gröna stenar, såna som jag såg på flygfoto. Röda kryss är position för punkthöjd, enligt laser. Tomtgrönt streck är "vegetationsgränser" som jag tyckte mig se på flygfotot. Denna del ritade jag sedan på papper, scannade, och renritade i datorn.
 
 
Den östliga delen ritades med handburen pad och en massa olika bakgrundsbilder som snabbt gick att växla mellan. GPS-stödet bestod tyvärr i en separat handburen GPS. 
 
Jag ritade in röda höjdkurvor hemma, där jag trodde de skulle gå.
 
Väl i terrängen justderade jag så klart allt efter hur det såg ut på riktigt. 
 
Med andra sortera bakgrunder kunde jag få mycket stöd för att rita diken, öppen mark, stigar.
Här en variant där man ser objektshöjden, rosa är mark och ju mörkare grönt desto högre (träd). Med den och laserkurvor på meter/halvmeter kan man klara sig utan GPS i skogen. 
 
Här en genomskinlig kartbild som visar hur man kan få stöd för ritning av öppen/halvöppen mark. Men jag tycker det är väldigt mycket en känska man får i terrängen som mest beror på kontrastverkan: om skogen runt om är tät behöver det öppna inte vara lika öppet eller stort för att ritas.
 
Det är väldigt mycket svårare att från bilden ovan se hur tät en skog upplevs. Man ser ju exempelvis inte hur mycket låga kvistar och grenar som finns. Just på detta kartklipp smet en myr iväg också, och det var så klart några kunniga O-löpare som noterade detta och meddelade mig, i alla vänlighet så klart, efter målgång. Jag tror att majoriteten av löparna dock inte noterade det.
 
Här då ett sista exempel på lasermaterialets förträfflighet: ni ser ju bäckarna tydligt på denna lutningsbild som ligger i bakgrunden. Bäckar är släckta i kartan så man ska se dem.
 
Två kartkontrollanter gav mig stöd under vägen och det gjorde att kartorna blev lite bättre. Tydligen hade jag väl rätt teckenuppsättningar och så i datorn, så det var mest diskussioner om små gropar, stenig mark, stenhöjder och såna saker.
 
Kartorna fick sina godkännanden, och nu slipper man prata med Lantmäteriet om spridningstillståndet också.
 
 

Att arrangera en orientering (nästan själv) #3 - Länsstyrelsen

Så då var området bestämt, men datum... Det var ju en lucka eftersom Malung detta O-ringenår inte skulle köra 3+3 direkt efter Idre så de datumen ville jag ha. 2-3 juli, lördag-söndag.
 
2015-12-18
Jag meddelade Länsstyrelsen detta samt tilltänkta områden, och skrev de saker som jag kunde uppfylla ur de generella råden för att kunna arrangera under vårdatumstoppet.
 
2016-01-08
Jag kompletterade uppgifter med tänkta start och målplatser på fråga som jag fick dagen innan.
 
 
2016-02-05
Lite kommunikation där jag fått veta att avdelningen på Lst jobbar med frågan, och att den är knepig eftersom tävlingen planeras genomföras under vårdatumperioden.
 
"Hade det varit möjligt att skjuta på arrangemanget en vecka så att det inte utförs under vårdatumperioden?"
 
Ja, klart jag kan välja andra datum, men det var ju inte det jag begärde samråd om. Jag valde ju datum mycket noggrannt för att maximera möjligheten till stort deltagarantal.
 
Jag svarade här med väldigt långt brev, där jag nämnde följande punkter:
* Jag är medveten om vårdatumperioderna, ja är utbildad banläggare.
Grövelsjön är ett exploaterat område.
* Ena området ligger i direkt anslutning till stugområden.
* Andra området är mer "vildmark" men leder/stigar går där.
* Grövelsjön ligger i den allra sydligaste delen av Region 5 som har "vårdatumperiod" 11 juni - 10 juli, gränsar till region 3 som avslutar sin vårdatumperiod 30 juni. En gräns är inte exakt i detta avseende så jag menar att i Grövelsjön ligger nog den "verkliga" gränsen mellan perioderna någonstans mellan 10 juli och 30 juni.
 
 
* Motivet till varför 2-3 juli valdes. Efter 1 juli är renarnas känsligaste period över. Att läga dem före Idreveckan är därför inte lämpligt, och att lägga det senare gör att det ekonomiskt inte går att arrangera en tävling så långt fr¨n befolkningscentra, med de då förmodade lägre deltagarantalen.
* Åtgärder för att minimera störning på vilt och fåglar:
- Vägar och stigar används för transport (till fots) till startplatser
- Målområden läggs i slalombacke respektive mark kring fäbodvall
- Området består av skogsmark, viltet kan lätt hitta en tillfällig tillflyktsort.
- Banorna läggs i stråk vilket gör att löpare kommer i samma riktning.
- Runt löpstråk finns viltzoner, mindre såna zoner mellan stråken.
- Alla kontroller kommer besökas av arrangörer på morgonen, då kommer vilt få en "förvarning". (så blev det inte!)
- Viltavdrivning kan anordnas, men för att göra det på detta stora område kommer det krävas väldigt många avdrivare, och då terrängen inte innehåller några "barriärer" kommer viltet förmodligen att kunna flytta sig tillbaka in i tävlingsområdet, även under tävling då det är så glest mellan deltagarna. Jag anser inte att viltavdrivning ger en god effekt på detta arrangemang och är ej planerat genomföras.
- Att undvika störning av fåglar genom att planera banor i vissa stråk är väldigt svårt då det är svårt säga var fåglarna befinner sig. Dock undviks klippbranter för kontrollplacering.
- Tävlingarna kommer locka 300 max 400 deltagare och startdjupet kan väljas så med 2 timmars tävlingstid från första till sista start och med jämnt utspridda löpare blir det max 400/120= 3 per minut som startar och alltså långt färre som på varje punkt i skogen passerar. Det kommer handla om ungefär 8 löpstråk, om löparna är jämt fördelade åldersmässigt kommer alltså i snitt vara 2-3 minuter mellan varje löpare som passerar en kontroll. Huvudtesen i mitt resonemang är att störningarna för fåglarna kommer bli mycket kortvariga i de fall en löpare råkar springa precis förbi någon fågel. 
 
2016-02-23
"Vi undrar därför om det finns någon möjlighet att förlägga tävlingen till något annat område som är mindre orört."
 
Svaret innehöll ungefär dessa punkter.
 
I det tänkta området för "långdistansen" går det tre leder varav ett är elljusspår.
 
Kartan över det tilltänkta området ritades 1980 och har sedan dess funnits, och använts men i mycket begränsad skala. Att rita en ny karta över motsvarande område (minst 5 kvkm) någon annanstans kostar i runda slängar 250-300 000 kr samt tar ungefär en sommar att göra. Såna möjligheter finns inte.
 
Att vistas i annan mark är antingen likvärdig, eller som jag har uppfattat det, mer viltrik om man befinner sig i "hyggeslandet" det vill säga i skogsbrukad mark där mängden mat för vilt är vida överstigande den i denna fjällnära terräng.
 
Vad jag sett är det inga förekomster av rödlistade fåglar i detta område, utan det måste väl vara ungefär lika mycket fågel som i någon annan nästan obrukad fjällnära skog?
 
Så jag ser inte varför frågan om val av ett annat område är på tapeten då det blir samma "problem" oavsett var tävlingen läggs.
 
2016-04-01
Meddelar Lst att jag måste jobba vidare med planeringen, det börjar bli bråttom.
 
2016-04-13
Fick ett muntligt, men positivt, förhandsbesked! 
 
2016-04-14
Föreläggande enligt 12 kap. 6§ miljöbalken
 
Nu komså brevet där en rad åtgärder radas upp. De flesta är exakt samma som jag skrivit i min ansökan samt i kompletteringarna. 1 september ska banstråk, kontrollplaceringar och frizoner redovisas. 
 
Det jobbigaste att läsa var dessa punkter:
 
Banläggning ska ske så att orientering på undviks:
 
- på våtmarker
- kantzoner till våtmark (vilka är myrar, mossar, sumpskogslokaler, generellt öppna och blöta områden)
- genom vattendrag
- större våtmarksområden utgör frizoner.
 
Hej hopp, se på kartan:
 
 
Men nu är det bara att kavla upp ärmarna! NU vågar jag köra på för fullt! lite mindre än tre månader kvar till start. Detta kommer bli tufft, inser jag som är inte.

Att arrangera en orientering (nästan själv) #2 - ansökningar

Jag sökte via Eventor om datumen, och samtidigt började jag fundera på att samebyn var nummer ett, sedan länsstyrelsen och lite parallellt markägare för målområdena, och sist markägarna för starter och tävlingsområden. Formellt sökte Lapplandsfjällens OK, men den klubben har hemvist i Jokkmokk, så Dalarnas OF blev även medarrangör för att få tävlingen att hamna i rätt distrikt.
 
Samebyn heter Idre nya sameby och jag pratade med ordföranden. Tilltänkt datum var 2-3 juli vilket normalt är direkt efter deras kalvmärkning. De var tveksamma till kartritning på kalfjället då det kan "råka" bli ett femdagars till slut. VI kom överens om att jag inte ritar mer karta på kalfjället och att inte arrangera orientering före 1 juli.
 
Markägaren för målområde 1 hade arrnaderat ut marken till en hotellägare, som inte hade nåt emot detta. Den andra markägaren, för dag 2, var ett skogsbolag, men marken och den lilla fäbod som står där sköttes av lokala sportklubben, som gav mig OK. Start 1 låg på bolagsmark och på ett elljusspår, jag tog då ingen vidare kontakt. Start 2 var tänkt vid en stuga så via stugägarförenignen fick jag OK på det. Senare ändrades startplatsen till en återvinningsstation. Jag fick aldrig reda på vem som har hand om den, men markägaren var samma bolag som ägde den mesta marken för dag 2 så jag gjorde inte mer med det i det sena läget som detta blev av.
 
Länsstyrelsen fick en utförlig ansökan, då datumen ligger inom "vårdatumstoppet" så jag skrev in alla de punkter som man ska följa, enligt Bilaga 4. Orienteringsarrangemang under vårdatum perioden i region 4 och 5 i Naturvårdsverkets "ALLMÄNNA RÅD 96:4 Orientering och andra friluftsarrangemang". Jag visade tänkte start+målplatser samt de områden som skulle beröras av banorna.
 
Jag nämnde att jag via "Skogens Pärlor" ser att man passerar två nyckelbiotoper med mål tallskog men det skrev jag att jag trodde att man inte behöver ta särskild hänsyn till. Det fanns också några fornlämningar (och även en vattentäkt, om än den inte syns på Skogens Pärlor) som jag sade att jag ska undvika att placera kontroller i eller givna löpstråk förbi. Sist nämndes ockås att f

rån artportalen kan man se att det finns många fåglar i området och även lavar men att jag inte trodde att det heller skulle föranleda några speciella hänsynstagande åtgärder.

 

 

 

 

Vad gäller jaktlagen så blev det lite si och så, men Länsstyrelsen hanterade jakten i reservatet, men nu skulle typ inge banor gå där, och just i skrivande stund undrar jag hur det där blev. Jag tror att jag missade en del i kommunikationen med jaktlagen, så det är så klart en miss.
 
 
Markägarna fick jag tag i genom att de alla fick var sitt brev med en karta och förklarande text om hur det skulle gå till, datum och antal förmodade deltagare. De fick några veckor på sig att svara med frågor/synpunkter, och med alla deras tysta accept tyckte jag att gjort vad som var rimligt för tävlingens genomförande.

Att arrangera en orientering (nästan själv) #1 - få en idé

Nånstans på nätet hittade jag en karta, och jag gillade vad jag såg.
 
Jag fick tag Kart-Bosse och joda, han hade inget emot att jag digitaliserade den och använde kartan
 
Så jag fick kartan och tänkte väl inte riktigt åt vad håll det skulle barka utan digitalisering följdes av enklare revidering, så att kartans vägar, stigar och hus skulle stämma. 3 dagar med 9 mil 2013 var min första revideringstur.
 
Sommaren 2015 insåg jag att 2016 skulle inget 3+3 hållas i Sälen efter Idreveckan eftersom de skulle ha fullt upp med O-ringen senare på sommaren. Det var läge att slå till! Så jag bestämde mig, och fick klubben Lapplandsfjällens OK att vara arrangör och med mig och min firma att vara arrangör. Dalarnas OF var medarrangör på grund av det distriktsöverbryggande som krävdes. 
 
Tanken var alltså en tvådagars som skarvar på efter Idreveckan, så att de som brukar åka dit skulle fylla hålet med Grövelsjöorientering istället!

Förbättra tekniken kring kylskåp

Jag satt där en morgon och läste min tidnign, en dag som så många förut. Då tänkte jag på alla kylskåp jag haft, som en efter en burits ut.
 
Givetvis borde man tänka utanför boxen. Man kan förstärka den effekt som värmepumpen ger med dels smältande is som man lagrar som färr i världen, gratis i en källare i isolerande hö. 
 
Vidare kopplar man in utomhusluft då den är tillräckligt kall. Typ hela vintern ska ju inte ett kylskåp alls behöva pupma värme, bara rotera kalluft i tillräcklig mängd.
 
Skisser nedan på "servett".
 
 
Finns det redan??
 

RSS 2.0